Historie ZVONOHRY u AMBROŽE

Vážení přátelé zvonohry.

S vděčností Bohu, ale také s poděkováním všem obětavým dárcům vám s radostí oznamujeme, že projekt královéhradecké koncertní zvonohry ve věži Sboru kněze Ambrože, který se začal uskutečňovat odlitím prvního zvonu v roce 2009, vstupuje do své závěrečné fáze. V roce 2020, který byl zároveň 100. výročím Církve československé husitské i 140. výročím od narození architekta Josefa Gočára,  jenž  zdejší  areál  projektoval,  je nejen odlito všech 50 zvonů a vykováno všech 50 srdcí,  ale v přízemí věže je již také složena kovová konstrukce, na kterou budou zvony zavěšeny. Také v lodi sboru již stojí krásná dřevěná klaviatura.

Za vznikem projektu stojí tři osobnosti – český zvonař Petr Rudolf Manoušek, varhaník a carillonér Radek Rejšek a emeritní biskup Štěpán Klásek, který projekt inicioval.

Český zvonař Petr Rudolf Manoušek ve spolupráci s nizozemskou firmou Koninklijke Eijsbouts B.V., v jejíž zvonárně zvony odléval, a s belgickou firmou Clock-O Matic N.V., která pro zvonohru dodá elektroniku a automatizovaný hrací systém, je připraven na dokončení tohoto unikátního hudebního nástroje, který v České republice bude první stabilně umístěnou koncertní zvonohrou splňující současné mezinárodní požadavky pro tento nástroj. Tato závěrečná část díla však ještě bude nejen technicky, ale i finančně značně náročná, a tak se i na vás obracíme s žádostí o podporu, abychom tento projekt dovedli k úspěšnému završení.

Od počátku projekt probíhá pod záštitou královéhradeckých primátorů, hejtmanů Královéhradeckého kraje i patriarchy Církve československé husitské. Na zvonohru již přispělo mnoho firem, ale také veliký počet jednotlivých obětavých dárců. Svá benefiční vystoupení jí věnovali přední čeští umělci, z nichž zmíníme alespoň zesnulé herce Otakara Brouska a Rudolfa Pellara. Ale protože i mnozí z dalších dárců jsou již v požehnaném věku, rádi bychom tuto poslední náročnou etapu trochu uspíšili právě proto, aby i oni ještě mohli zaslechnout, až se zvonohra poprvé rozezní z věže Sboru kněze Ambrože v celé své zvukové kráse.

Jeden z hlavních iniciátorů tohoto projektu, hudební skladatel a náš nejlepší carillonér (hráč na zvonohru) Radek Rejšek, již přichystal notový materiál, který obsahuje základní repertoár hradecké zvonohry pro živé i automatické hraní, a také kolem sebe začal shromažďovat skupinu budoucích carillonérů. Díky svým parametrům však hradecká zvonohra nebude jen lokální záležitostí, ale přiláká i skvělé zahraniční hudebníky. Mezi nimi jistě nebude chybět ani jeden z nejlepších světových carillonérů Boudewijn Zwart, který je také velkým příznivcem projektu naší královéhradecké zvonohry a věnoval nám v Hradci Králové již dvě benefiční vystoupení na své pojízdné zvonohře.

Rozpočet na zbývající materiálové náklady (automatický hrací systém, elektronické zabezpečení zvonohry, kabinu carillonéra s elektroinstalací, mechaniku zvonohry), tavební úpravy věže a dopravu činí cca 3 700 000,- Kč. Oslovili jsme nadace velkých podniků i další menší firmy, obrátili jsme se také na mnohé osobnosti spjaté s Hradcem Králové i s naším krajem, které dnes působí v cizině, ale určitě zase počítáme i s podporou vás všech obětavých dárců. Své příspěvky můžete posílat v rámci účelové sbírky na zvonohru na transparentní účet Náboženské obce Církve československé husitské v Hradci Králové č. 4862517001/5500 u Raiffeisenbank a.s., pod variabilním symbolem 329, nebo v hotovosti je složit na farním úřadě CČSH v Ambrožově ulici 729/1. V případě vyšší darované částky, kterou je možné si odepsat od daňového základu, s vámi bude samozřejmě sepsána i darovací smlouva a vystaveno příslušné potvrzení. Na zvonohru však můžete přispět i při nejrůznějších církevních či kulturních setkáních, která se konají ve Sboru kněze Ambrože a o kterých najdete aktuální informace na webových stránkách hradecké náboženské obce i Královéhradecké diecéze CČSH: www.ccshhk.cz nebo na facebookové stránce: Zvonohra Hradec Králové.

Společně s vámi s nadějí připravujeme a vyhlížíme chvíli, kdy se zvonohra rozezní z věže Sboru kněze Ambrože k Boží chvále a k radosti všech vděčných posluchačů.

za Náboženskou obec v Hradci Králové a realizační tým

Pavel Pechanec, královéhradecký biskup Církve československé husitské

History of Carillon at Ambrosius

Dear friends of Carillon.

With gratitude to God, but also with thanks to all the generous donors, we are pleased to announce that the project of the Hradec Králové concert Carillon in the tower of the Pastor Ambrosius Church, which began with the casting of the first bell in 2009, is entering its final phase. In 2020, which was the 100th anniversary of the Czechoslovak Hussite Church and also the 140th anniversary of the birth of the architect Josef Gočár, who projected entire grounds of our church, not only were all 50 bells cast and all 50 hearts forged, but also the metal structure on which the bells will be hung is already assembled on the ground floor of the tower. There is also a beautiful wooden keyboard in the church nave.

The project is the work of three personalities – Czech bell-maker Petr Rudolf Manoušek, organist and carillon player Radek Rejšek and retired Bishop Štěpán Klásek, who initiated the project.

Czech bell-maker Petr Rudolf Manoušek in collaboration with the Dutch company Koninklijke Eijsbouts B.V., in whose foundry he casted the bells, and with the Belgian company Clock-O Matic N.V., which will supply the electronics and automated playing system for the carillon, is ready to complete this unique musical instrument, which will be the first stable concert carillon in the Czech Republic to meet current international requirements. However, this final part of the work will be not only technically, but also financially demanding, so we are also turning to you for support to complete this project successfully.

The project has been carried out under the auspices of the mayors of Hradec Králové, the governors of the Hradec Králové Region and the Patriarch of the Czechoslovak Hussite Church since the beginning. Many companies, but also many individual generous donors, have already contributed to the carillon. Prominent Czech artists, such as the late actors Otakar Brousek and Rudolf Pellar, have devoted their benefit performances to it. But since many of the other donors are already in their blessed age, we would like to accelerate this last demanding stage just so that they can hear it ring for the first time in all its sound beauty from the tower of the Ambrosius Church.

One of the main initiators of this project, composer, and our best carillon player Radek Rejšek, has already prepared the note material, which includes the basic repertoire of the Hradec Králové carillon for live and automated playing, and has also begun to assemble a group of future carillon players. Thanks to its parameters, however, the Hradec Králové carillon will not only be a local matter but will also attract great foreign musicians. Among them will certainly not be missing one of the best world carillonists Boudewijn Zwart, who is also a great supporter of our Hradec Králové carillon project and has given us two benefit performances on his mobile carillon in Hradec Králové.

The budget for the remaining material costs (automatic playing system, electronic security of the carillon, carillon player’s cabin with electrical installation, mechanics of the carillon), construction adjustments to the tower and transport amounts to approximately 3 700 000 CZK. We have contacted the foundations of large companies and other small companies, we have also turned to many personalities associated with Hradec Králové and our region who are now based abroad, but we are certainly also counting on your support, all generous donors. You can send your contributions within the purpose-built collection for the carillon to the transparent account of the Religious Society of the Czechoslovak Hussite Church in Hradec Králové No. 4862517001/5500 at Raiffeisenbank a.s., under the variable symbol 329, or in cash at the parish office of the CČSH at Ambrožova street 729/1. In the case of a higher donated amount, which can be deducted from the tax base, of course, a donation contract will be signed with you and the appropriate confirmation will be issued. However, you can also contribute to the carillon at various church or cultural events taking place in the Ambrosius Church and for which you will find current information on the websites of the Hradec Králové religious society and the Královéhradecká diocese of the CČSH: www.ccshhk.cz or on the Facebook page: Zvonohra Hradec Králové.

Together with you, we are preparing and looking forward to the moment when the carillon will resound from the tower of the Ambrosius Church for the glory of God and the joy of all grateful listeners.

On behalf of the Religious Society in Hradec Kr. and the realization team

Pavel Pechanec, Bishop of the Czechoslovak Hussite Church