History CZ-GB-DE

Vážení přátelé,

s vděčností Bohu, ale také s poděkováním všem obětavým dárcům vám s radostí oznamujeme, že projekt královéhradecké koncertní zvonohry ve věži Sboru kněze Ambrože, který se začal uskutečňovat odlitím prvního zvonu v roce 2009, vstupuje do své závěrečné fáze. Uprostřed roku 2020, který je zároveň 100. výročím Církve československé husitské i 140. výročím od narození architekta Josefa Gočára,  jenž  zdejší  areál  projektoval,  je nejen odlito všech 50 zvonů a vykováno všech 50 srdcí,  ale v přízemí věže je již také složena kovová konstrukce, na kterou budou zvony zavěšeny.

            Český zvonař Petr Rudolf Manoušek ve spolupráci s nizozemskou firmou Koninklijke Eijsbouts B.V., v jejíž zvonárně zvony odléval, a s belgickou firmou Clock-O Matic N.V., která pro zvonohru dodá elektroniku a automatizovaný hrací systém, je připraven na dokončení tohoto unikátního hudebního nástroje, který v České republice bude první stabilně umístěnou koncertní zvonohrou splňující současné mezinárodní požadavky pro tento nástroj. Tato závěrečná část díla však ještě bude nejen technicky, ale i finančně značně náročná, a tak se i na vás obracíme s žádostí o podporu, abychom tento projekt dovedli k úspěšnému završení.

            Od počátku projekt probíhá pod záštitou královéhradeckých primátorů, hejtmanů Královéhradeckého kraje i patriarchy Církve československé husitské. Na zvonohru již přispělo mnoho firem, ale také veliký počet jednotlivých obětavých dárců. Svá benefiční vystoupení jí věnovali přední čeští umělci, z nichž zmíníme alespoň zesnulé herce Otakara Brouska a Rudolfa Pellara. Ale protože i mnozí z dalších dárců jsou již v požehnaném věku, rádi bychom tuto poslední náročnou etapu trochu uspíšili právě proto, aby i oni ještě mohli zaslechnout, až se zvonohra poprvé rozezní z věže Sboru kněze Ambrože v celé své zvukové kráse.

            Jeden z hlavních iniciátorů tohoto projektu, hudební skladatel a náš nejlepší carillonér (hráč na zvonohru) Radek Rejšek, již přichystal notový materiál, který obsahuje základní repertoár hradecké zvonohry pro živé i automatické hraní, a také kolem sebe začal shromažďovat skupinu budoucích carillonérů. Díky svým parametrům však hradecká zvonohra nebude jen lokální záležitostí, ale přiláká i skvělé zahraniční hudebníky. Mezi nimi jistě nebude chybět ani jeden z nejlepších světových carillonérů Boudewijn Zwart, který je také velkým příznivcem projektu naší královéhradecké zvonohry a věnoval nám v Hradci Králové již dvě benefiční vystoupení na své pojízdné zvonohře.

            Rozpočet na zbývající materiálové náklady (automatický hrací systém, elektronické zabezpečení zvonohry, kabinu carillonéra s elektroinstalací, hrací stůl a mechaniku zvonohry) a dopravu a služby činí cca 3 000 000,- Kč. Oslovili jsme nadace velkých podniků i další menší firmy, obrátili jsme se také na mnohé osobnosti spjaté s Hradcem Králové i s naším krajem, které dnes působí v cizině, ale určitě zase počítáme i s podporou vás všech obětavých dárců. Své příspěvky můžete posílat v rámci účelové sbírky na zvonohru na transparentní účet Náboženské obce Církve československé husitské v Hradci Králové č. 4862517001/5500 u Raiffeisenbank a.s., pod variabilním symbolem 329, nebo v hotovosti je složit na Farním úřadě CČSH v Ambrožově ulici 729. V případě vyšší darované částky, kterou je možné si odepsat od daňového základu, s vámi bude samozřejmě sepsána i darovací smlouva a vystaveno příslušné potvrzení. Na zvonohru však můžete přispět i při nejrůznějších církevních či kulturních setkáních, která se konají ve Sboru kněze Ambrože a o kterých najdete aktuální informace na webových stránkách hradecké náboženské obce i Královéhradecké diecéze CČSH: www.ccshhk.cz nebo na facebookové stránce: Zvonohra Hradec Králové.

            Společně s vámi s nadějí připravují a vyhlížejí chvíli, kdy se zvonohra rozezní z věže Sboru kněze Ambrože k Boží chvále, ale i k radosti všech vděčných posluchačů

                                                      Františka Klásková, královéhradecká farářka

                                                      Štěpán Klásek, emeritní biskup

                                                      Pavel Pechanec, královéhradecký biskup CČSH

V Hradci Králové dne 1. července 2020

Dear Friends,

Grateful to God as well as thankful to all selfless donors we can now joyfully announce that the project of the Hradec Králové Concert Carillon, which will be placed in the tower of the Pastor Ambrosius Church, is now entering its final phase. The whole project started in 2009 by casting the first bell. The year 2020 is the 100th anniversary of the Czechoslovak Hussite Church as well as 140th anniversary of the architect Josef Gočár´s birth. Gočár designed the entire grounds of the church. At this point there are all 50 bells casted and all 50 bell hearts forged. On the ground floor of the church there has also been stored a metal construction on which all the bells are going to be hung up.   

The Czech bell founder Petr Rudolf Manoušek together with the Dutch company Koninklijke Eijsbouts B.V. in whose bell foundry he casted the bells, and with the Belgian company Clock-O Matic N.V., which is going to supply the electronics and the automatic playing system, are now ready to accomplish this unique musical instrument. It will be the first permanently placed concert carillon in the Czech Republic that will meet the current international requirements for this instrument. This final phase of the whole project is going to be quite challenging not only from technical point but also financially. That is why we would like to address you with the financial aid request so that we could successfully finalize it.  

Since the very beginning the project was implemented under the auspices of Hradec Králové mayor and council president as well as the patriarch of the Czechoslovak Hussite Church. There were many companies and a large number of individual selfless donors who have already contributed to the carillon. Some prominent Czech artists donated their fundraising performances to this project. We can name just the two deceased actors Otakar Brousek and Rudolf Pellar. Because many of the donors are already at their advanced age, we would like to speed up this last strenuous stage because we think that these donors should also have the chance to hear the carillon when it will first start sounding from the tower of the Pastor Ambrosius church.

One of the main initiators of this project, a musical composer and our best carilloner Radek Rejšek, has already prepared some note material, which contains some basic repertoire of the Hradec carillon for live and automatic playing. He has also started to look for the future carilloners. Due to its parameters, the Hradec carillon will not only be of a local significance, but will also attract some great foreigner musicians. Among those who will not be missing, is one of the world´s best carilloners Boudewijn Zwart, who has also been a big fan of the Hradec carillon project and has already donated two fundraiser performances on his mobile carillon.

The budget for the remaining material costs (automatic playing system, electronic security of the carillon, carilloner´s cabin with wiring, play table and carillon mechanism), delivery and service costs make together cca 3 000 000,- Kč. We have already asked the foundations of large companies as well as smaller firms for financial aid. We have also approached many celebrities coming from Hradec Králové and the surrounding area who now live and work abroad. But we also count on the support of all the selfless donors again. You can send your donations within the purpose-built collection for the Carillon to the transparent account of the Church community of Czechoslovak Hussite Church in Hradec Králové account number 4862517001/5500 in Raiffeisenbank a.s., with the variable symbol 329, or you can bring it personally in cash to the parish office in Ambrož street 729. In case of higher donated amount, which you can of course deduct from your tax base,  there will be a donation contract written up and a relevant confirmation issued. You can also make a contribution to the carillon during various church or cultural events which take place at the Pastor Ambrosius Church. Information about these event can be found on the Hradec church community website: www.ccshhk.cz or on the facebook: Zvonohra Hradec Králové.

Together with you we are on the lookout for the moment when the carillon will sound out of the Pastor Ambrosius Church tower to praise God but to also please all the thankful listeners. 

                                                Františka Klásková, the pastor of Hradec Králové

                                                Štěpán Klásek, the bishop emeritus

                                                Pavel Pechanec, the bishop of CČSH

In Hradec Králové, 1st July 2020

Liebe Freunde,

mit der Dankbarkeit dem Gott, aber auch mit einem Dank an alle unsere opferwilligen Spender möchten wir Ihnen mit der Freude mitteilen, dass das Projekt des Konzertglockenspieles von Hradec Králové im Turm der Gemeinde vom Priester Ambrosius, mit dessen Realisierung man durch das Abgiessen der ersten Glocke im Jahre 2009 angefangen hat, nähert sich in seine Abschlussphase. In der Mitte des Jahres 2020, das zugleich zum 100. Jahrestag der Tschechoslowakischen Hussitenkirche (CČSH) ist. Es ist auch das Jahr des 140. Geburtstages vom Architekten Josef Gočár, der das hiesige Areal projektiert hat. Es wurden alle 50 Glocken abgegossen und alle 50 Glockenherzen geschmiedet, im Turmerdegeschoss lagert man auch eine Metallkonstruktion, auf die die Glocken aufgehängt werden.

Der tschechische Glockengiesser Petr Rudolf Manoušek, in der Zusammenarbeit mit der niederländischen Firma Koninklijke Eijsbouts B.V., in deren Glockenfabrik er die Glocken abgegossen hat und mit der belgischen Firma Clock-O Matic N.V., die für das Glockenspiel die Elektronik und das automatisierte Spielsystem liefert, ist bereit auf die Vollendung dieses einzigartigen Musikinstrumentes, das in der Tschechischen Republik als erstes stabil platziertes Konzertglockenspiel sein wirddieses Instrument erfüllt zugleich auch die internationalen Anforderungen. Diese Abschliessende Phase dieses Werkes wird nicht nur technisch, sondern auch finanziell relativ anspruchsvoll sein, so wenden wir uns auch an Sie mit einer Bitte um die Unterstüzung, damit wir dieses Projekt erfolgreich abschliessen können.

Von Anfang an läuft das Projekt unter der Schirmherrschaft der Oberbürgermeister von Hradec Králové, der Bezirkshauptmänner vom Bezirk Hradec Králové und vom Patriarch der Tschechoslowakischen Hussitenkirche. Nicht nur viele Firmen, sondern auch eine grosse Anzahl von einzelnen opferwilligen Spendern haben das Glockenspiel finanziell unterstützt. Dem Glockenspiel haben auch die besten tschechischen Künstler Ihre Wohltätigkeitsauftritte gewidmet, von denen wir wenigstens den schon verstorbenen Schauspieler Otakar Brousek und Rudolf Pellar erwähnen. Aber auch viele weitere Spender vom gesegneten Alter sind, möchten wir gerne diese abschliessende Phase gerade deswegen ein bisschen vorantreiben, damit diese älteren Spender noch hören können, wie das Glockenspiel zum ersten mal vom Turm der Gemeinde vom Priester Ambrosius in seiner ganzen Tonschönheit ertönt.

Einer der Haupturheber dieses Projektes ist der Musikkomponist und unser bester Carilloner /Spieler auf Glockenspiel/ Radek Rejšek, er hat Notenmaterial vorbereitet, das das Grundrepertoir des Glockenspieles von Hradec Králové für lebendiges und automatisches Spielen enthält. Radek Rejšek hat auch angefangen um sich eine Gruppe von künftigen Carilloner zu versammeln. Dank seinen Parametern wird das Glockenspiel von Hradec Králové nicht nur eine lokale Angelegenheit sein, sondern es wird auch die hervorragenden ausländischen Musiker anlocken. Unter diesen wird sicher auch nicht mal einer von den besten Weltcarilloners Boudewijn Zwart fehlen, der ständig zu einem grossen Anhänger des Projektes unseres Glockenspieles von Hradec Králové ist, er widmete uns in unserer Stadt schon zwei Wohltätigkeitskonzerte auf seinem fahrbaren Glockenspiel.

Haushalt auf die restlichen materiellen Kosten (automatisches Spielsystem, elektronische Versicherung des Glockenspieles, Kabine des Carilloners mit einer Elektroinstalation, Spieltisch und Mechanik des Glockenspieles), Transport und Dienstleistungen betragen cca 3 000 000,- Kč. Wir haben Stiftungen grosser Unternehmen und auch kleinere Firmen angesprochen, wir haben uns auch an viele Persönlichkeiten gewandt, die mit Hradec Králové und mit unserem Bezirk verbunden sind, die heute im Ausland tätig sind. Wir rechnen aber auf alle Fälle auch mit Ihrer Unterstützung als opferwilliger Spender. Ihre Beiträge können Sie im Rahmen der zweckmässigen Sammlung auf das Glockenspiel auf das transparente Konto der Religiösen Gemeinde der Tschechoslowakischen Hussitenkirche in Hradec Králové Kontonr. 4862517001/5500 bei Raiffeisenbank a.s. unter dem variablen Symbol 329 überweisen. Sie könnten das Geld auch im Pfarramt CČSH in Ambrožova Strasse 729 einzahlen. Im Falle eines höheren gespendeten Betrages, der von Steuerbemessungsgrundlage abgesetzt werden kann, würden wir mit Ihnen einen Geschenkvetrag niederschreiben und eine eventuelle Bestätigung werden wir ausstellen. Auf das Glockenkspiel können Sie auch einen Beitrag während verschiedener kirchlichen oder kulturellen Treffen leisten, die in der Gemeinde vom Priester Ambrosius stattfinden und über die Sie die aktuellen Informationen auf Webpage unter religiösen Gemeinde von Hradec Králové und auch der Diözese von Hradec Králové: www.cshhk.cz oder unter Facebook: Zvonohra Hradec Králové finden.

Gemeinsam mit Ihnen mit der Hoffnung bereiten uns vor und warten auf den Augenblick, in dem das Glockenspiel ertönt vom Turm des Pristers Ambrosius zum Gotteslob, aber auch zur Freude alle dankbaren Zuhörer.

                                             Františka Klásková, Priesterin von Hradec Králové
                                             Štěpán Klásek, Emeritenbischof
                                             Pavel Pechanec, Bischof CČSH

Hradec Králové, den 1. Juli 2020